archive-ua.com » UA » G » GURU.UA

Total: 987

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GuRu - Znakomstva na Ukraine / การตอบรับ
  อผ ใช งานต องม ความยาวระหว าง 2 50 ต วอ กษร ช อผ ใช งานปรากฏต วอ กษรท ไม ถ กต อง รถไฟฟ า เล อกจากรายการ ย งไม ได ระบ เม อง ว นเด อนป เก ด เด อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ว น มกราคม ก มภาพ นธ ม นา เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม ป 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 โปรดใส ว นเด อนป เก ด ฉ นเป น ผ ชาย ฉ นเป น ผ ชาย ฉ นเป น ผ หญ ง ฉ นเป น ผ หญ ง ช าก อน ค ณล มระบ เพศของค ณ ฉ นกำล งมองหา ผ ชาย ผ หญ ง หากค ณดำเน นการต อก หมายความว าค ณตกลงร บเง อนไขแล ว ข อตกลงการใช บร การ ประเทศน นเล อกตาม IP แอดเดรส โปรดเล อกเม องท ค ณอาศ ยอย ตอนน โปรดเล อกภ ม ภาคท ค ณอาศ ยอย ตอนน โปรดเล อกประเทศท ค ณอาศ ยอย ตอนน ประเทศใดก ได พ นท ไหนก ได เม องใดๆ สถาน ไหนก ได เป ดการใช งานสถานะ VIP ของค ณ เพ อท จะได เปล ยนประเทศโดยไม ต องต ดข อห าม กล บไปย งประเทศ พร อมแล ว อ เมล แอดเดรส หร อ ช อผ ใช ใส ท อย ไม ถ กต อง รห สผ าน รห สผ านไม ถ กต อง คอมพ วเตอร ของบ

  Original URL path: http://love.guru.ua/th/feedback.phtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ลงชื่อเข้าใช้ใน Love.guru.ua ไซต์สังคมการค้นพบและสนทนากับเพื่อนใหม่ทั่วโลก!
  บไซต ได โดยสาธารณะ เช น ผ ใช ท านอ นอาจสามารถเห นข อม ลและ หร อเน อหาได สำหร บจ ดประสงค เพ อรวมถ งแต ไม จำก ดอย เพ ยงการพ ฒนาส อโฆษณา การใส ส อส งพ มพ ลงในเว บไซต ของค ค าของ Mamba และอ นๆท ม เป าประสงค ใกล เค ยงก นน ค ณเห นด วยท จะร บผ ดชอบในการไม ใช เว บไซต เพ อการณ บางอย าง หร อโพสต หร อส งต อแถลงการณ ส อหร อการส อสารใดๆท ผ ดกฎหมายหร อทำให เก ดการล กฮ อของการร บผ ดชอบทางกฎหมายของภาคประชาชนหร อเช งอาชญกรรม ละเม ดส ทธ ทางทร พย ส นทางป ญญาของฝ ายท สาม บรรจ ส งท อ นตรายเช งเทคน คใดๆ เช น ไวร สคอมพ วเตอร ไวร ส ม าโทรจ น หนอน ลอจ คบอมบ หร อซอฟแวร ท ทำให ผ ดปกต หร อข อม ลท เป นอ นตราย เป นหร อสามารถต ความได ว าเป นการทาร ณ ลามกอนาจาร ร นแรง หม นประมาท เป นความเท จ แบ งแยก ร นแรง หยาบโลน ย วโทสะ เหย ยดส ผ ว ในทางใดก ตามหร อสร างความก อกวนให ก บผ อ น อาจจะทำให ร ส กว าเป นการตลาดหร อการส อสารเพ อการค าหร อโปรโมตผล ตภ ณฑ หร อบร การใดๆท นอกเหน อจากของ Mamba บนเว บไซต โปรโมตก จกรรมท ผ ดกฎหมายหร อไม ถ กต องตามกฎหมาย อ นรวมถ งแต ไม จำก ดอย เฉพาะ การก อการร าย การร องขอ การพน นหร อการขายยาตามใบส งยา ยาเสพย ต ดหร ออาว ธ ม จ ดประสงค ท เน นเด กอาย ต ำกว า 18 หร อมองหาหร อพยายายามท จะจ ดการให ม การน ดพบก บเด กอาย ต ำกว า 18 ป ด วยจ ดประสงค ท จะทำร ายหร อ อาจม การน ดพบท อาจม เป าหมายหร อผลตามมาด งกล าว บรรจ ส อต องห าม อ นรวมถ งแต ไม จำก ดอย เฉพาะ รห สผ าน ข อม ลทางการแพทย ข อม ลล บของร ฐบาลหร อกองท พหร อข อม ลล บส ดยอกต อบ คคลอ นใด นำเว บไซต หร อ Mamba เข าส ความเส อมเส ยช อเส ยง หร อร องขอ เช ญชวน ให กำล งใจ ต อส เพ อหร อปล กส งท กำล งจะเก ดข นต อไป ค ณตกลงท จะจ ายค าเส ยหายและไม ให Mamba ร บผ ดชอบต อการประก นตามกฎหมายซ งอาจม ได เม อค ณใช บร การของ Mamba และ การส อสารของค ณ นโยบายในการยกเล ก Mamba เป ดโอกาสให ค ณชำระค าบร การให ก บบร การเฉพาะท นำเสนอบนเว บไซต บร การเหล าน นรวมถ งโอกาสต างๆท จะค นหาและพบก บบ คคลต างๆเพ มเต ม สร างโปรไฟล ตามท ค ณต องการและยกระด บโปรไฟล ให ม คนค นเจอได ง ายข น นอกจากน น Mamba ย งนำเสนอความสามารถในการเล นเกมท หลากหลายบนไซต บร การท งหลายเหล าสามารถซ อได หล งจากค ณได ลงทะเบ ยน และสามารถสม ครใช บร การบางบร การได ในหลายช วงเวลา เม อค ณได ชำระค าบร การไปแล วจะไม ม การค นเง น ค ณอาจยกเล กการสม ครบร การใดๆในเวลาใดก ได ขณะท อย ในช วงระยะเวลาของการสม ครหร อการต ออาย โดยการต ดต อ ท มสน บสน นท อย บนหน าสมาช กและให ข อม ลตามท ร องขอ การสม ครของค ณจะถ กยกเล กในตอยท ายของระยะเวลาท ค ณได ชำระไป และค ณจะไม ได ร บเง นค นในจำนวนว นท เหล ออย ของระยะเวลาท สม ครไปแล ว โปรดส งเกต พ งร บความเส ยงจากการใช เว บไซต ด วยต วค ณเอง เป นความเส ยงท ทราบก นด อย แล วว าบ คคลท ใช อ นเตอร เน ตน นไม จำเป นต องเป นเหม อนก บท บอกไว ในช ว ตจร ง ผ ใช จะต องม อาย มากกว า 18 ป บร บ รณ แต อาจม คนท ให ข อม ลหร อประพฤต ต วในแบบท ไม น าเช อถ อ ทำให เข าใจผ ด ไม เคารพกฎหมายหร อผ ดกฎหมายได Mamba ไม ม ว ธ การใดท จะบอกได ว าถ อยแถลงท กระทำโดยผ เข าชมน นเป นความจร งหร อไม ข นอย ก บด ลยพ น จของค ณเพ ยงผ เด ยวเท าน นและพ งใช ความระม ดระว งในการต ดส นใจกระทำการใดๆ เม อใช เว บไซต และบร การจากเว บไซต แล วน น ถ อได ว าค ณยอมร บว าน ค อกรณ ท อาจเก ดข นและยอมร บความเส ยวท เก ยวเน องก น Mamba ขอร องให ผ ใช ระม ดระว งในการเป ดเผยข อม ลส วนต ว อ นรวมไปถ ง นามสก ล ท อย อ เมล แอดเดรส หมายเลขโทรศ พท สถานท ทำงานและสถานท สาธารณะอ นๆซ งพบได บ อย นโยบายด านความเป นส วนต ว ข อม ลส วนต วอะไรบ างเก ยวก บล กค าท เราทำการรวบรวม ข อม ลท เราร บทรายจากล กค าช วยให เราสามารถสร างความเป นส วนต วและพ ฒนาเว บไซต ได อย างต อเน อง ด านล างน ค อชน ดของข อม ลท เราทำการรวบรวม ข อม ลท ค ณให ก บเรา เราร บและเก บรวบรวมข อม ลใดๆท ค ณใส เข ามาในเว บไซต หร อให เราจากทางใดทางหน ง ค ณได ให ข อม ลส วนใหญ เม อลงทะเบ ยนบนเว บไซต การค นหา การโพสต การเข าร วมแข งข นหร อตอบคำถาม การเข าร วมในการสนทนาหร อขอเข าเป นสมาช ก การส อสารก บท มสน บสน น ข อม ลบางอย างท ให ไว เป นข อบ งค บในการลงทะเบ ยนก บเว บไซต และร บเอาการเข าถ งช องทาง การส อสาร ช อจร ง อ เมล แอดเดรส เพศ ว นเก ด และเม องท ค ณอาศ ยอย เราม ความสามารถในการเก บร กษารายละเอ ยดการต ดต อของค ณถ าค ณใส ลงไปในเว บไซต แม ว าค ณจะไม ได ลงทะเบ ยนโดยสมบ รณ ก ตาม ค ณย งสามารถให ข อม ลเม อค ณทำการค นหาบ คคล ให ข อม ลในบ ญช ของค ณ ส อสารก บเราผ านทางโทรศ พท อ เมล หร อว ธ การอ น ตอบคำถามหร อฟอร มการแข งข นให สมบ รณ ใช บร การอ นๆของเรา ผลจากการกระทำด งกล าว ค ณอาจจะสามารถให ข อม ลอาท ช อ ท อย และหมายเลขโทรศ พท ข อม ลเครด ตการ ด เน อหาของอ เมล ถ งเรา คำอธ บายส วนบ คคลและร ปถ ายในบ ญช ของค ณ และข อม ลทางการเง น ค ณสามารถเล อกท จะไม ให ข อม ลบางส วน แต หล งจากน นแล วค ณอาจะไม สามารถร บประโยชน จากค ณล กษณะอ กหลากหลายประการได เราใช ข อม ลท ค ณให เพ อจ ดประสงค ด งกล าวเพ อสนองตอบต อข อเร ยกร องของค ณ ทำให เว บไซต เป นไปในแบบท ค ณต องการ พ ฒนาเว บไซต ของเราเองและส อสารก บค ณให ได มากข น ข อม ลอ ตโนม ต เราร บและเก บข อม ลบางประเภทของค ณเม อไหร ก ตามท ค ณโต ตอบก บเรา ยกต วอย างเช น คล ายคล งก บเว บไซต หลายเว บไซต เราใช ค กก และเราร บของม ลบางประเภทเม อเว บ เบราเซอร ของค ณเข าถ งเว บไซต หร อโฆษณาของเราและเน อหาอ นๆท ให บร การในฐานะต วแทนของ Mamba หร อ World of Dating Ltd บนหน าเว บไซต อ นๆ จ วอย างของข อม ลท เรารวบรวมและว เคราะห รวมถ ง อ นเตอร เน ต โปรโตคอล IP แอดเดรส ซ งใช เพ อเช อมต อคอมพ วเตอร เข าก บอ นเตอร เน ตaddress ล อคอ น อ เมล แอดเดรส รห สผ าน ข อม ลคอมพ วเตอร และการเช อมต อเช น ชน ดของเบราเซอร เวอร ช น หร อการต งค าโซนเวลา ชน ดและร นของเบราเซอร แบบ ปล กอ น ระบบปฏ บ ต การและ แพล ตฟอร ม ประว ต การซ อขาย URL เต มร ปแบบ คล กสตร มไปย ง ผ าน และจากเว บไซต ของเรา รวมถ งว นและเวลา หมายเลขค กก หน า และบ ญช ของคนอ นท ค ณเข าชมหร อค นหา เราอาจจะสามารถใช ข อม ลของเบราเซอร ได เช น ค กก Flash cookies และร จ กในอ กช อหน งว า Flash Local Shared Objects หร อข อม ลท คล ายคล งก นในส วนท เฉพาะของเว บไซต ของเราor สำหร บการป องก นการท จร ตและเพ อจ ดประสงค ด านการว น จฉ ยป ญหาต างๆ ในขณะการเย ยมชม ค ณอาจใช เคร องม อของซอฟแวร JavaScript เพ อว ดและรวบรวมข อม ลการใช อ นรวมถ ง จำนวนคร งท หน าเพจม การตอบสนอง ความล มเหลวในการดาวน โหลด ระยะเวลาในการชมหน าแต ละหน า ข อม ลการโต ตอบของเพจ เช น การเล อน การคล ก และย ายท ของเมาส และว ธ การท ใช ในการเบราซ ออกจากหน า เราอาจจะทำการเก บข อม ลเช งเทคน คด วยเพ อช วยให เราสามารถระบ อ ปกรณ ส อสารของค ณสำหร บการป องก นการท จร ตและเพ อจ ดประสงค ด านการว น จฉ ยป ญหาต างๆ โทรศ พท ม อถ อ เม อค ณดาวน โหลดหร อใช แอพท สร างโดย Mamba หร อ World of Dating Ltd หร อสาขาของเรา ค ณอาจได ร บข อม ลเก ยวก บสถานท และอ ปกรณ ม อถ อของค ณด วย ซ งรวมถ ง ต วระบ พ เศษเฉพาะอ ปกรณ ของค ณ เราอาจใช ข อม ลน เพ อจ ดหาบร การตามสถานท ท ค ณอย เช น โฆษณา ผลการค นหา และเน อหาท ทำให ม ความเป นเฉพาะบ คคลมากข น อ ปกรณ โทรศ พท ส วนใหญ จะอน ญาตให ค ณป ดบร การระบ สถานท ได หากค ณม คำถามเก ยวก บการป ดบร การระบ สถานท เราแนะนำให ค ณต ดต อผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อหร อผ ผล ตโทรศ พท ของค ณ การส อสารผ านอ เมล เพ อช วยให เราสร างอ เมล ท ม ประโยชน และน าสนใจมากข น เราม กจะได ร บคำย นย นเม อค ณเป ดอ เมล จาก Mamba หร อ World of Dating Ltd หากเคร องคอมพ วเตอร ของค ณรองรองความสามารถด งกล าว เราย งได เปร ยบเท ยบรายช อของล กค าก บรายช อท ได ร บจากบร ษ ทอ น เพ อหล กเล ยงการส งข อม ลท ไม จำเป นไปให ล กค า ข อม ลจากแหล งอ นๆ เราอาจจะได ร บข อม ลเก ยวก บค ณมาจากแหล งอ นและทำการเพ มเข าไปในข อม ลบ ญช ของเรา ต วอย างของข อม ลท เราได ร บจากแหล งอ นน นได แก ข อม ลบ ญช การซ อขาย หร อ ข อม ลท ได ร บการก ค น และข อม ลหน าท เข าชมจากบางบร ษ ทซ งเราได ร วมดำเน นการโดยใช แบรนด ร วมก น หร อบร ษ ทท เราได ให การสน บสน นด านเทคน ค โฆษณาหร อบร การอ นๆ ค กก ค กก ค อไฟล ข อม ลขนาดเล กท อย บนคอมพ วเตอร ของค ณและอน ญาตให เราจดจำค ณบนเว บไซจ ของล กค าได หากค ณย อนกล บมาใช เว บไซต ผ านคอมพ วเตอร หร อเบราเซอร เด มอ กคร งหน ง เราส ง เซสช น ค กก ไปย งคอมพ วเตอร ของค ณ หากและเม อค ณล อคอ นเข าไปในบ ญช ของค ณโดยการใส อ เมล แอดเดรสและรห สผ านหร อไม ก ใช ช องทาง การส อสาร ค กก เหล าน จะอน ญาตให เราจดจำค ณไว หากค ณได เข าชมหน าหลายหน าบนไซต ของเราในเซสช นเด ยวก น ด งน นค ณจะได ไม ต องใส รห สผ านใหม หลายรอบ เม อค ณลงช อออกหร อป ดเบราเซอร เซสช น ค กก น ก จะหมดอาย ลงและไม ม ผลอ กต อไป เราย งใช ค กก ท ม ระยะเวลานานกว าเด มสำหร บจ ดประสงค อ นๆ เช น เพ อแสดงอ เมล แอดเดรสของค ณในฟอร มการล อคอ น เพ อท ค ณจะได ไม ต องพ มพ อ เมล ให ในแต ละคร งท ค ณพยายามล อคอ นเข าใช บ ญช เราได ใส รห สค กก เพ อให ม แต เพ ยงเราเท าน นท สามารถแปลข อม ลท บรรจ อย ในน นได นอกจากน น เราย งใช ค กก เพ อสร าง การส อสาร เน อหา และการโฆษณาท ม ความเฉพาะต ว เพ อว ดประส ทธ ภาพของโปรโมช น และเพ อโปรโมตความน าเช อถ อและความปลอดภ ย ข อม ลท ไม ใช ข อม ลส วนบ คคลอาจถ กรวบรวมโดยการใช ค กก ข อม ล ล อก ไฟล และรห สท อย ในเว บไซต โดยพาร ทเนอร ซ งเป นบ คคลท สามโดยเฉพาะ เราใช ข อม ลท ไม ใช ข อม ลส วนบ คคลน เพ อช วยพ ฒนาบร การท เราจ ดหาไว ให ก บค ณ ข อม ลท ไม ใช ข อม ลส วนบ คคลท รวบรวมไว แล วจะถ กใช เพ อเป นข อม ลเช งสถ ต แบบน รนาม ต วช วยท อย ในเบราเซอร ส วนใหญ จะบอกค ณเก ยวก บว าจะป องก นเบราเซอร จากการยอมร บค กก ใหม ได อย างไร จะทำให เบราเซอร เต อนเม อค ณจะร บค กก ใหม หร อจะทำให ค กก ท งหมดไม ทำงานได อย างไร นอกจากน นแล ว ค ณย งสามารถยกเล กการทำงานหร อลบข อม ลท คล ายคล งก นท ใช โดยเบราเซอร แอด ออนส เช น Flash cookies โดยการเปล ยนการต งค าของ แอด ออนส หร อเข าชมเว บไซต ของผ ผล ต เพราะค กก จะอน ญาตให ค ณใช ประโยชน จากค ณล กษณะท สำค ญบางประการได เราจ งแนะนำให ค ณเป ดการใช งานเอาไว ยกต วอย างเช น หากค ณบล อกหร อปฏ เสธค กก ของเรา ค ณจะไม สามารถใช บร การของเราท จำเป นต องให ค ณ ลงช อเข าใช ได Mamba และ World of Dating Ltd เผยแพร ข อม ล เราแบ งป นข อม ลของล กค าตามท ได อธ บายด านล างน เท าน น โปรไฟล ของค ณ ข อม ลท บรรจ อย ในโฆษณาส วนต ว เกณฑ การค นหาและโปรไฟล ของค ณสามารถเข าถ งได ผ านเว บไซต นอกจากน นแล ว ข อม ลเหล าน อาจะถ กเผยแพร โดยตรงผ าน Mamba หร อ World of Dating Ltd หร อผ าน พาร ทเนอร ของเราไปย งบ คคลอ นท สนใจในเว บไซต ผ านจดหมายข าวหร อเว บไซต ของบ คคลท สาม หร อผ านช องทางอ เล กทรอน กส ต างๆ อ เมล ข อความ เป นต น หร อ ภาพและเส ยง ว ทย โทรท ศน เป นต น เคร องม อการส อสาร หร อส อส งพ มพ หน งส อพ มพ น ตยสาร เป นต น เพ อเพ มโอกาสในการพบผ คนโดยการโปรโมตโฆษณาส วนต ว เกณฑ การค นหาและโปรไฟล ผลจากการกระทำด งกล าว ค ณจะได ร บมอบอำนาจจาก Mamba และ World of Dating Ltd ให ผล ตซ ำและเผยแพร ข อม ลท บรรจ อย ในโฆษณาส วนต ว เกณฑ การค นหาและโปรไฟล ของค ณ ข อม ลส วนต ว คำอธ บาย ภาพ ว ด โอ เป นต น ในท กส วนของการส อสาร บนเว บไซต บนอ นเตอร เน ต โดยทางอ เมล และ หร อ ในทางปฏ บ ต ท วไป ในการกระจายส อ โดยเฉพาะอย างย งการส อสารด านภาพและเส ยง ส อ ว ทย โทรท ศน แบบอนาล อก โทรท ศน แบบด จ ต ล เคเบ ล หร อดาวเท ยม หร อการส อสารแบบอ เล กทรอน กส อ เมล อ นเตอร เน ต ท วท งโลกสำหร บระยะเวลาท กำหนดข นในข อกำหนดการใช ระหว างค ณและเว บไซต น ค ณได ร บการมอบอำนาจจาก Mamba และ World of Dating Limited ให ส งผ านข อม ลท ค ณได ให ไว ก บเรารวมถ งส ทธ ประโยชน ท กล าวไว ด านบนไปย งพาร ทเนอร และคนท จะร บส บทอดต อไป ข อม ลการเง น Mamba และ World of Dating Ltd ไม สามารถเก บข อม ลทางการเง น หร อรายละเอ ยด บ ตรเครด ตของค ณได โปรดระม ดระว งว า ข อม ลทางการเง นและรายละเอ ยดของบ ตรเครด ตค ณจะเก บร กษษไว โดยบร ษ ท ประมวลผลการชำระเง นผ านบ ตรเครด ตของค ณ หากค ณเล อกต วเล อก จ ายในคล กเด ยว ผ ให บร การฝ ายท สาม เราจ างบร ษ ทและบ คคลอ นเพ อดำเน นการตามหน าท ต างๆแทนเรา ต วอย างน รวมถ งก นจ ดหาแอพพล เคช น การส งไปรษณ ย และอ เมล การว เคราะห ข อม ล การจ ดหาความช วยเหล อทางการตลาด การประมวลผลการชำระเง นผ านบ ตรเครด ต และการจ ดหาบร การล กค า พวกเขาสามารถเข าถ งข อม ลท จำเป นต องใช เพ อปฏ บ ต ตามหน าท แต ไม สามารถใช ข อม ลเหล าน นเพ อจ ดประสงค อ น ยกต วอย างเช น บร ษ ท ท ทำการประมวลผลการชำระเง นผ านบ ตรเครด ตจะเก บช อ และข อม ลบ ตรเครด ตไว เพ อให ค ณสามารถใช ต วเล อก จ ายในคล กเด ยว ได ในอนาคต ข อเสนอตามโปรโมช น ในบางคร ง เราจะนำเสนอกล มเว บไซต ของล กค าท ได ร บการค ดเล อกมาเป นต วแทนของบร ษ ทอ นๆ เม อเราทำเช นน เราจะไม ใส ช อบร ษ ทและท อย เอาไว หากค ณไม ต องการร บข อเสนอเช นน โปรดปร บเปล ยนความชอยของ การแจ งเต อนอ เมล ในเมน การต งค า ในบ ญช ของค ณ การส งผ านทางธ รก จ เม อเราดำเน นการในการพ ฒนาธ รก จต อ เราอาจจะขายหร อซ อเว บไซต อ น สาขาอ นหร อบร ษ ทอ นด วย ในการดำเน นธ รกรรมเช นน น โดยท วไปแล วข อม ลของล กค าน นจะเป นสมบ ต ของบร ษ ทท ถ ายโอนได แต ย งคงคงสภาพตามท ระบ ไว ในคำเต อนด านความเป นส วนต ว เว นแต ว าล กค าจะย นยอมเป นอย างอ น นอกจากน นแล ว ในกรณ ท Mamba หร อส นทร พย ของบร ษ ทท งหมดถ กครอบครอง ข อม ลของล กค าถ อเป นส นทร พย หน งท ถ ายโอนได Mamba และ World of Dating Ltd อาจจะเผยแพร ข อม ลด านภ ม ส งคมท ไม รวมถ ง ช อ ก บพาร ทเนอร ท ได ร บการค ดเล อกเพ ออน ญาตให พวกเขาสามารถสร างประกาศสำหร บกล มเฉพาะได โดยแบ งเป น กล ม อาย เพศ เป นต น ในกรณ น เราจะไม ส งข อม ลท ระบ ถ งต วค ณไปให พาร ทเนอร เหล าน การปกป องของ Mamba World of Dating Ltd และอ นๆ เราปล อยบ ญช และข อม ลส วนต วอ นๆออกมาเม อเราเช อว าการกระทำด งกล าวน นเหมาะสมและทำตามกฎหมาย บ งค บหร อเป นไปตามข อกำหนดและเง อนไขและข อตกลงอ นๆ หร อปกป องส ทธ ส นทร พย หร อความปลอดภ ยของ Mamba World of Dating Ltd ผ ใช ของเรา และอ นๆ ท งน รวมถ งการแลกเปล ยนข อม ลระหว างบร ษ ทและองค กรเพ อการป องก นการท จร ตและการลดทอนความเส ยงด านเครด ตของบร ษ ท อย างไรก ตาม แน นอนว า น ไม รวมถ งการขาย การเช า การแบ งป นหร อการเผยแพร ข อม ลท ระบ ต วบ คคลอ นๆจากล กค าสำหร บเป าประสงค ทางการค าในการละเม ดพ นธะส ญญาท ระบ ไว ในส วนน ด วยความย นยอมของค ณ นอกเหน อจากท ได ระบ ไว ข างต น ค ณจะได ร บจดหมายแจ งเต อนเม อข อม ลเก ยวก บค ณอาจไปถ งฝ ายท สาม และค ณจะม โอกาสเล อกว าจะแบ งป นข อม ลน นหร อไม ข อม ลเก ยวก บฉ นน นปลอดภ ยแค ไหน เราม พ นธก จในการจ ดการก บข อม ลของล กค าด วยมาตรฐานท ส งย งด านความปลอดภ ยของข อม ล เราใช ต วป องก นคอมพ วเตอร อาท firewalls และการเข ารห สข อม ล เราบ งค บใช การควบค มการเข าถ งทางกายภาพเพ อสร างไฟล และเรามอบอำนาจการเข าถ งข อม ลส วนต วให ก บพน กงานเพ อทำงานตามหน าท ร บผ ดชอบให สมบ รณ เท าน น ท ท เราได ให หร อท ท ค ณเล อก รห สผ านซ งทำให ค ณสามารถเข าถ งส วนเฉพาะของเว บไซต ได น น ค ณจะต องร บผ ดชอบในการเก บร กษารห สผ านน นไว เป นความล บ เราขอความกร ณาให ค ณไม เป ดเผยรห สผ านแก ผ ใด น าเส ยดายท การส งผ านข อม ลทางอ นเตอร เน ตน นไม ปลอดภ ยโดยสมบ รณ แม ว าเราจะพยายามอย างด ท ส ดแล วในการปกป องข อม ลส วนต ว แต เราก ไม สามารถร บประก นได ว าความปลอดภ ยของข อม ลท ส งต อผ านเว บไซต น นจะปลอดภ ย การส งผ านข อม ลท งหมดน เป นความเส ยงของค ณเอง เม อเราได ร บข อม ลแล ว เราจะใช มาตรการด านความปลอดภ นเพ อพยายามป องก นการเข าถ งข อม ลโดยไม ได ร บอน ญาต สถานท เก บข อม ลส วนต วของค ณ ข อม ลส วนต วท เราเก บรวบรวมจากค ณอาจได ร บการส งต อ และเก บไว ท สถานท นอกพ นท เศรษฐก จย โรป EEA นอกจากน นแล วย งได ร บการประมวลผลโดยเจ าหน าท ท อาศ ยอย นอกเขต EEA ซ งทำงานให เราหร อให ก บซ พพลายเออร ของเรา ยกต วอย างเช น เจ าหน าท ท เก ยวเน องก บการให บร การ ท ค ณส งซ อจากเรา ประมวลผลข อม ลการชำระเง นหร อให บร การด านการสน บสน นสำหร บเว บไซต เม อค ณได ส งข อม ลส วนต วมาให เราผ านเว บไซต แล ว ค ณตกลงให ม การส งต อ เก บรวมรวม และประมวลผลด งกล

  Original URL path: http://love.guru.ua/th/tips/?tip=Conditions (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • GuRu - Znakomstva na Ukraine
  ณสามารถยกเล กหร อลบออกได ฉ นควรทำอย างไร สม ครได ท http love guru ua th เล าให เราฟ งเก ยวก บต วค ณ โดยเต มลงในช องว าง อ พโหลดภาพ หน าเว บของค ณพร อมแล ว ผลการค นหา พบ 413565 สถานท ใน สถานท Mila 0 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Tatyana 28 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Dima 28 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Yuliya 30 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Sergej Borisov 29 ย เครน เชอร น ฟซ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Yana 24 ย เครน Zaliznichnoe ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Kseniya 22 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Denis 29 ย เครน เคลม ตเซ ย ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Erdi 33 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Elena 22 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Vadim 32 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Anja 32 ย เครน

  Original URL path: http://love.guru.ua/th/tips/self.document.location.href; (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ค้นหาทั้งหมด — ผลการค้นหา — GuRu - Znakomstva na Ukraine
  องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Kseniya 22 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Denis 29 ย เครน เคลม ตเซ ย ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Erdi 33 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Elena 22 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Vadim 32 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Anja 32 ย เครน ม กาเชโว ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Anna 31 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Andrej 25 ย เครน Enerhodar ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Bogdan 23 ย เครน คาร ค ฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Sasha Skubik 30 ย เครน ร ฟเน ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Valera 26 ย เครน เชอร น กอฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Mari 24 ย เครน ซาปอร ซเซ ย ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Aleksandr 31 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Anichka 29 ย เครน เคอร ซอน ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Anna 29 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Yuliya 24 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Marixa 28 ย เครน ดน โปรเปตรอฟสค ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส สถานท ใน สถานท Lesya 34 ย เครน เค ยฟ ผ ใช ล องหน ค ณต องการเป นเหม อนก นไหม ซ อ VIP ส ลงทะเบ ยน เข าส ระบบ อ เมล ใส ท อย ไม ถ กต อง แอดเดรสน ถ กบ นท กไว ในระบบแล ว ช อของค ณ ช อผ ใช งานต องม ความยาวระหว าง 2 50 ต วอ กษร ช อผ ใช งานปรากฏต วอ กษรท ไม ถ กต อง รถไฟฟ า เล อกจากรายการ ย งไม ได ระบ เม อง ว นเด อนป เก ด เด อน 1 2 3 4 5 6 7 8

  Original URL path: http://love.guru.ua/th/search.phtml?offset=0 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • GuRu - Znakomstva na Ukraine / Bộ phận Hỗ trợ
  tìm kiếm với các tiêu chí cụ thể hơn về những người bạn muốn gặp bằng cách chọn tùy chọn trong các loại sau Tìm kiếm ví dụ nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành Gia đình và các mối quan hệ ví dụ họ có con Mô tả chiều cao cân nặng và các đặc điểm vật lý khác Thói quen xấu thái độ với việc uống rượu và hút thuốc Thu nhập Đăng ký nhận các hồ sơ mới Khi bạn sử dụng tìm kiếm nâng cao bạn sẽ thấy một mục ở bên trái bạn có thể đăng ký thông báo về hồ sơ mới Nhấp Đăng ký và mỗi ngày bạn sẽ nhận được một bản tin các hồ sơ mới được gửi đến địa chỉ e mail bạn đã cung khi bạn đăng ký Bản tin sẽ có hồ sơ mới phù hợp với tiêu chí mà bạn đã sử dụng trong tìm kiếm nâng cao Phản hồi Thoả thuận người dùng Đăng ký Đăng nhập Email Bạn đã nhập địa chỉ email không chính xác Địa chỉ đã được sử dụng trong hệ thống Tên của Bạn Tên đăng nhập phải từ 2 đến 50 ký tự Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ Ga tàu xe lửa chọn từ danh sách Bạn chưa chọn thành phố Ngày sinh dd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mm tháng 1 tháng 2 T3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 yyyy 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 Vui lòng nhập ngày sinh của bạn Tôi là Một chàng trai Tôi là Một chàng trai Tôi là Một cô gái Tôi là Một cô gái Whoops Bạn quên chọn giới tính của bạn rồi Tôi tìm Chàng trai Một cô gái Bằng cách tiếp tục bạn đồng ý với các điều kiện Hợp đồng dịch vụ Quốc gia này được chọn theo địa chỉ IP của bạn Vui lòng chọn thành phố bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn khu vực bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn quốc gia bạn đang ở bây giờ Quốc gia bất kỳ Khu vực bất kỳ Thành phố bất kỳ Bất cứ ga nào Kích hoạt danh hiệu VIP của bạn thay đổi quốc gia của bạn mà không hạn chế Quay lại các quốc gia Sẵn sàng Địa chỉ E mail hoặc tên đăng nhập Địa chỉ email

  Original URL path: http://love.guru.ua/vi/support.phtml?gid=120 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • GuRu - Znakomstva na Ukraine / Bộ phận Hỗ trợ
  bạn cho mục đó có thể là kỳ nghỉ các chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ hình ảnh Bình chọn trong mục nhật ký Để thêm một cuộc bình chọn vào mục nhật ký của bạn tạo một mục mới và thêm một mục mới trên trang hãy bấm vào thêm một cuộc bình chọn Nhập câu hỏi mà bạn muốn hỏi và lựa chọn một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi Bạn cũng có thể giải thích cách để trả lời câu hỏi của bạn Bình luận về các mục nhật ký Nếu bạn đã bình luận về mục nhật ký của một ai đó bạn không thể chỉnh sửa nó Ngoài ra bạn không có thể để lại một bình luận trên một mục nhật ký nếu người dùng đó đã thêm bạn vào danh sách Bỏ qua của anh ấy cô ấy Vì vậy nếu một người nào đó đăng ý kiến gây phiền nhiễu gây gổ hoặc không phù hợp trên các mục nhật ký của bạn bạn có thể dễ dàng chuyển người dùng đó vào thư mục Bỏ qua và người dùng đó sẽ không thể làm phiền bạn nữa Bạn có thể xóa bình luận nếu bạn là người đã viết các bình luận hoặc chủ sở hữu của cuốn nhật ký Để xóa một bình luận hãy bấm vào biểu tượng gạch chéo đỏ trong một vòng tròn bên cạnh những nhận xét bạn muốn xóa và bấm vào OK trong cửa sổ hiện lên Mục thú vị Đây là một danh sách các nhật ký và bài viết bạn thích Để thêm cuốn nhật ký của người dùng khác vào danh sách này hãy bấm vào Thêm vào bạn bè khi bạn đang xem trang nhật ký của anh ấy cô ấy Phản hồi Thoả thuận người dùng Đăng ký Đăng nhập Email Bạn đã nhập địa chỉ email không chính xác Địa chỉ đã được sử dụng trong hệ thống Tên của Bạn Tên đăng nhập phải từ 2 đến 50 ký tự Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ Ga tàu xe lửa chọn từ danh sách Bạn chưa chọn thành phố Ngày sinh dd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mm tháng 1 tháng 2 T3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 yyyy 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 Vui lòng nhập ngày sinh của bạn Tôi là Một chàng trai

  Original URL path: http://love.guru.ua/vi/support.phtml?gid=129 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • GuRu - Znakomstva na Ukraine / Bộ phận Hỗ trợ
  chỉ đã được sử dụng trong hệ thống Tên của Bạn Tên đăng nhập phải từ 2 đến 50 ký tự Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ Ga tàu xe lửa chọn từ danh sách Bạn chưa chọn thành phố Ngày sinh dd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mm tháng 1 tháng 2 T3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 yyyy 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 Vui lòng nhập ngày sinh của bạn Tôi là Một chàng trai Tôi là Một chàng trai Tôi là Một cô gái Tôi là Một cô gái Whoops Bạn quên chọn giới tính của bạn rồi Tôi tìm Chàng trai Một cô gái Bằng cách tiếp tục bạn đồng ý với các điều kiện Hợp đồng dịch vụ Quốc gia này được chọn theo địa chỉ IP của bạn Vui lòng chọn thành phố bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn khu vực bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn quốc gia bạn đang ở bây giờ Quốc gia bất kỳ Khu vực bất kỳ Thành phố bất kỳ Bất cứ ga nào Kích hoạt danh hiệu VIP của bạn thay đổi quốc gia của bạn mà không hạn chế Quay lại các

  Original URL path: http://love.guru.ua/vi/support.phtml?gid=130 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • GuRu - Znakomstva na Ukraine / Bộ phận Hỗ trợ
  2 đến 50 ký tự Tên đăng nhập chứa các ký tự không hợp lệ Ga tàu xe lửa chọn từ danh sách Bạn chưa chọn thành phố Ngày sinh dd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mm tháng 1 tháng 2 T3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 yyyy 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 Vui lòng nhập ngày sinh của bạn Tôi là Một chàng trai Tôi là Một chàng trai Tôi là Một cô gái Tôi là Một cô gái Whoops Bạn quên chọn giới tính của bạn rồi Tôi tìm Chàng trai Một cô gái Bằng cách tiếp tục bạn đồng ý với các điều kiện Hợp đồng dịch vụ Quốc gia này được chọn theo địa chỉ IP của bạn Vui lòng chọn thành phố bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn khu vực bạn đang ở bây giờ Vui lòng chọn quốc gia bạn đang ở bây giờ Quốc gia bất kỳ Khu vực bất kỳ Thành phố bất kỳ Bất cứ ga nào Kích hoạt danh hiệu VIP của bạn thay đổi quốc gia của bạn mà không hạn chế Quay lại các quốc gia Sẵn sàng Địa chỉ E mail hoặc tên đăng nhập Địa chỉ email bạn

  Original URL path: http://love.guru.ua/vi/support.phtml?gid=131 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •