archive-ua.com » UA » C » CHV.UA

Total: 302

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Матеріали конференції :: Тема:Челоногова Д., НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (1/1)
  сучасних тенденцій розвитку підприємств і необхідності активного використання нематеріальних активів як стратегічного ресурсу в умовах мінливого зовнішнього середовища на особливу увагу заслуговують інноваційні підходи до управління що забезпечують вирішення завдань аналізу та синтезу З цією метою слід використовувати модель інтелектуальної системи управління нематеріальними активами на основі моніторингу та підходів об єктно орієнтованого аналізу Особливістю запропонованої системи управління є можливість швидкого реагування аналізу та допомоги прийняття певних управлінських рішень в умовах швидкої зміни внутрішнього і зовнішнього середовища на всіх етапах господарського процесу підприємства 3 с 112 Для того щоб перейти до інноваційних підходів управління державним підприємствам варто перш за все вирішити першочергові питання без яких взагалі не може бути мова про подальший розвиток підприємства Тож з ясуємо яке місце на сьогоднішній день займають нематеріальні активи на державному підприємстві на прикладі ДП Ізмаїльський МТП таблиця 1 1 Таблиця 1 1 Аналіз активів ДП Ізмаїльський МТП за формою функціонування Вид майна актив 2013 2014 Зміни сума тис грн у до підсумку сума тис грн у до підсумку сума тис грн частки в п у Матеріальні 403671 97 397022 93 9 6649 3 2 1 6 Нематеріальні 710 0 2 998 0 2 288 0 1 40 6 Фінансові 11664 2 8 24970 5 9 13306 3 1 114 1 Усього 416045 100 422990 100 6945 1 67 З даної таблиці можна побачити що матеріальні активи зменшились на 6649 тис грн 1 6 фінансові активи збільшились на 13306 тис грн 114 1 а нематеріальні активи збільшились на 40 6 Питома вага матеріальних активів у 2014 році зменшилась на 3 2 фінансових збільшилась на 3 1 Підприємству слід більше уваги приділяти нематеріальним активам які складають лише 0 2 від загальної вартості активів та залишаються майже без змін На підприємстві використовується автоматизована система обліку електроенергії Альтаїр яка розроблена для промислових підприємств для обліку електроенергії в умовах енергоринку Використовується корпоративна ліцензія Microsoft Office 2007 програмне забезпечення Win XP Pro тощо Також на підприємстві мали місце інженерно геодезичні вишукування оцінка впливу на навколишнє середовище до схеми розвитку ДП Ізмаїльський МТП на період до 2020 року тощо Слід заначити що значну питому вагу складають авторські та суміжні права Державне підприємство Ізмаїльський МТП нажаль продовжує тримати переважну більшість документів на паперових носіях що є недопустимим у динамічному середовищі ХХІ сторіччя Також відсутня програма 1С Бухгалтерія яка дає можливість прискорити введення первинних документів що відображають різноманітні господарські операції Можливо не кожне державне підприємство може це собі дозволити але треба пам ятати про майбутні переваги спростування багатьох процедур автоматизація що може сприяти покращенню якості інформації наприклад фінансової звітності яка є важливою як для внутрішніх користувачів так і для зовнішніх Висновки Для кожного підприємства дуже важливо впроваджувати та використовувати у своїй діяльності нематеріальні активи які можуть сприяти збільшенню його ринкової вартості підвищенню конкурентоздатності та взагалі позитивно вплинути на фінансові показники економічної діяльності Державним підприємствам можна порадити використовувати та впроваджувати міжнародні стандарти обліку дивлячись на наближення вітчизняних правил оцінки об єктів обліку до міжнародних стандартів та перш за все встановити програму 1С Бухгалтерія для зменшення часу на обробку та зручного відображення даних що є

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/118-chelonohova-d-nematerialni-aktyvy-yak-ob-yekt-upravlinnya-na-derzhavnykh-pidpryyemstvakh (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Чепіль Л., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ (1/1)
  професійно кваліфікаційну модель робочих місць з моделлю особистих та ділових рис людини поступово формувати свідому активну відповідальну особистість відродити справжній демократизм у відносинах між виконавцями і керівниками Також формування дієвої моделі менеджменту повинно враховувати безліч факторів основним з яких є ментальність суспільства загальнонаціональна культура субкультура регіону політична та економічна ситуація релігійне середовище вид розмір та стадія розвитку бізнесу форма організації та функціонування бізнесу рівень технологій та наукоємність бізнесу робота на зовнішніх ринках та інтернаціоналізація бізнесу Не дивлячись на багатоманітність факторів домінуючий вплив на сутність організаційної культури управління здійснює ментальність суспільства 5 При переході України на інноваційний шлях розвитку економіки виникла нагальна потреба в розробці нових форм і методів управління що дозволяють підприємствам адаптуватися до динаміки зовнішнього середовища раціонально використовувати виробничо ринковий потенціал нарощувати конкурентні переваги і створювати на цій основі реальні передумови до забезпечення стратегічної стійкості На думку Г О Колеснікова ринкові відносини призводять до серйозної зміни змісту та організації процесів управління управлінської праці Кардинальні зміни в технології виробництва і характер трудових процесів зростання ролі людини в організації глобалізація процесів в економіці загострення конкуренції та інші явища і чинники призводять до необхідності трансформації парадигми менеджменту Тому необхідно розгляд нової концепції менеджменту як інтегрованого сучасного підходу до стратегічного інноваційного та конкурентного управління на основі ефективного використання потенціалу сучасного менеджера і нових управлінських технологій 3 c 24 Важко не погодитися з Г В Щокіним який наводить наступні основні недоліки що властиві організаційним структурам вітчизняних підприємств слабка диференційованість як відображення адміністративно командних методів управління непомірна централізація управління небажання делегувати повноваження переводити працівників апарату управління ближче до виробництва надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату відсутність уваги до аналізу ринку незадовільний рівень стратегічного планування відсутні відповідні підрозділи керівні кадри вищої ланки не відчувають відповідальності за здійснення стратегічних функцій недостатній зв язок відділів збуту й технічного розвитку відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами організаційної структури слабка мотивація працівників низька ефективність техніко економічного планування 7 с 321 Б П Будзан вважає що концепція ефективної діяльності українського менеджменту повинна базуватися на таких чинниках 1 с 97 відмова від старих принципів ієрархічних відносин панування та підкорення й перехід до партнерства до принципу спортивної команди та тіснішої взаємодії самостійний та інноваційний характер діяльності креаціонізм або точніше безперервний творчий підхід до всіх питань прагнення не до максимального а до соціально обґрунтованого прибутку максимальна інформованість усіх співробітників незалежно від їхніх статусу та ролі гнучкий швидкий та вільний перехід від однієї ролі до іншої відповідно до нових вимог насиченого ринку синтез і запровадження на практиці свободи рівності та справедливості поєднання індивідуалізму та комунітаризму як нового колективізму відповідність підприємницької діяльності етичним нормам й екологічним вимогам експериментування перевірка різних підходів для віднаходження здатності та розуміння як трансформувати можливості в успішну реальність Перехід від планової до ринкової економіки висуває нові вимоги до організаційних структур управління підприємством В зв язку з цим Г В Щокін рекомендує при реформуванні забезпечувати посилення функцій пов язаних з маркетингом підвищення ролі стратегічного планування впровадження прогресивних принципів управління за цілями зменшення кількості управлінських ланок з метою створення передумов для автоматизації управління виробництвом створення ефективно діючих післявиробничих підрозділів включаючи служби

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/117-chepil-l-suchasni-tendentsiyi-rozvytku-menedzhmentu-v-ukrayini (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Гарматій В., Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні (1/1)
  продукція 2 2 млрд дол США засоби наземного транспорту крім залізничного 2 2 млрд дол США механічні машини 1 9 млрд дол США електричні машини 1 1 млрд дол США Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн світу Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу склав 17 0 млрд дол США або 31 5 від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з 2013 р на 2 6 3 Дана ситуація є цілком очікуваною основним ринком збуту для України була Росія проте у зв язку з політичною ситуацією Україна змушена зменшити свої експортні поставки в дану державу експорт до Росії скоротився на 33 7 В пошуках нових ринків збуту Україна намагається збільшити свій експорт товарів до країн ЄС а також розвивати ділові стосунки з іншими країнами світу Найбільші експортні поставки Україна здійснюва ла до Польщі 4 9 Італії 4 6 Німеччини 3 та Угорщини 2 8 серед інших країн до Росії 18 2 Туреччини 6 6 Єгипту 5 3 Китаю 5 Індії 3 4 та Білорусі 3 3 Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них 28 3 щоменше ніж у 2013 р на 13 1 продукти рослинного походження 16 2 мінеральні продукти 11 3 нафта і продукти її перегонки 3 7 механічні та електричні машини 10 5 Зменшилась кількість практично всіх складових українського експорту проте кількість експорту жирів та олії тваринного або рослинного походження складають 7 1 що більше на 9 3 ніж в 2013 р 3 Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21 1млрд дол США або 38 7 від загального обсягу та зменшився проти 2013 р на 5 7 млрд дол США або на 21 3 Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювались із Німеччини 9 9 від загального обсягу імпорту Польщі 5 6 та Італії 2 8 серед інших країн із Росії 23 3 Китаю 9 9 Білорусі 7 3 та США 3 5 У порівнянні з 2013 р імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі на 10 7 та Угорщини на 4 6 3 Зменшення обсягу імпорту відбулося внаслідок подорожчання імпортних товарів обрахованих у гривні а також падіння внутрішнього попиту з боку населення через падіння реальних доходів 4 с 6 Отже у 2014 р зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн світу Зовнішня торгівля України в найбільшій мірі скерована на країни Європейського Союзу та Росію Зовнішньоторговельне сальдо України залишається від ємним та становить 468 3 млн дол США Така ситуація не зміниться до того моменту поки держава не змінить свою політику в даній сфері потрібно впровадити виважену політику стимулювання експорту організувати роботу державних органів щодо активного просування українського експорту на зовнішні ринки а також захищати інтереси вітчизняних експортерів за кордоном Саме такі зміни зможуть зміцнити позиції України на світових ринках Список використаних джерел 1 Єлісєєнко О В Сучасний стан проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України О В Єлісєєнко Г С Скобєлєва Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2014 4 С 9 12 2 Вишинська Т Л Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні Т Л Вишинська О В Генералов І

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/151-harmatii-v-suchasnyi-stan-zovnishnoi-torhivli-tovaramy-v-ukraini (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Дідорук М., Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі в Чернівецькій області (1/1)
  на 42 1 менше ніж у 2013 році 1 За цей період склалося додатнє сальдо зовнішньоторговельного балансу області в розмірі 31 6 млн дол США Обсяг експорту товарів в Чернівецькі області за минулий рік становить 129 2 млн дол США імпорту 111 5 млн дол США Порівнюючи з 2013 р експорт зріс на 3 1 а імпорт скоротився на 41 7 Внесок Чернівецької області в загальнодержавні обсяги експорту та імпорту товарів досить незначний лише по 0 2 2 Рис 1 Темпи росту обсягів експорту та імпорту товарів Упродовж 2006 2014 рр у змінах обсягів експорту та імпорту товарів області можна спостерігати позитивну динаміку Лише у 2009р 2010 р та 2012 р відбулось зменшення обсягів експорту на 27 9 13 2 та 8 5 відповідно у 2007р 2009р та 2013р відбулось зменшення поставок імпорту на 21 8 46 5 та 9 6 відповідно Найбільш активними у зовнішній торгівлі товарами в 2014 р були суб єкти підприємницької діяльності м Чернівців Сторожинецького Заставнівського Путильського та Вижницького районів 1 У товарній структурі зовнішньої торгівлі Чернівецької області у 2014 р найбільшу частину експорту складає деревина та вироби з неї 34 8 млн дол США текстильні вироби та матеріали 24 1 млн дол США машини обладнання та механізми електромеханічне обладнання 18 2 млн дол США продукти рослинного походження 14 8 млн дол США Найбільші обсяги імпорту характерні для таких товарів як текстильні вироби метали пластмаси та машини У структурі імпорту за обсягами чільне місце займають текстильні вироби обсяг імпорту склав 32 9 млн дол США далі машини обладнання та механізми електротехнічне обладнання 13 5 млн дол США деревина і вироби з деревини 12 2 млн дол США Впродовж 2014 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерам із 88 країн світу Найбільше позитивне сальдо склалося з такими країнами як Російська Федерація 16 5 млн дол США Румунія 8 9 млн дол США Білорусь 7 5 млн дол США Молдова 3 5 млн дол США Азербайджан 2 8млн дол США Німеччина 2 6 млн дол США Найбільше експортується товарів до Румунії 30 1 млн дол США Російської Федерації 23 5 млн дол США та Німеччини 12 6 млн дол США Поряд із цим найбільші обсяги імпорту забезпечуються товарами із Румунії 21 4 млн дол США Польщі 15 9 млн дол США Німеччини 9 1 млн дол США Отже впродовж 2014 р у сфері зовнішньої торгівлі суб єктів господарювання Чернівецької області спостерігалось збільшення експортних та зменшення імпортних поставок товарів і формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами Найбільшу частку в експорті має товарна група деревини та виробів з неї імпорту товари текстильної промисловості Для регіону важливим є не просто нарощування присутності на зовнішніх ринках а оптимізація структури експорту поліпшення якості підвищення економічної та технологічної ефективності експортного виробництва Список використаної літератури 1 Електронний ресурс Режим доступу www cv ukrstat gov ua 2 Електронний ресурс Режим доступу www ukrstat gov ua 3 Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/150-didoruk-m-tendentsii-rozvytku-zovnishnoi-torhivli-v-chernivetskii-oblasti (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Захарчук І., Вплив митної політики на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства (1/1)
  Чорний В Б та ін Постановка завдання Розкрити суть митного регулювання ЗЕД та проаналізувати його вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємств Система правового регулювання митно тарифних відносин створює правове поле що дозволяє або навпаки перешкоджає реалізації економічних інтересів суб єктів господарювання у сфері міжнародних економічних відносин Основне завдання правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності створити сприятливий правовий клімат для реалізації економічних інтересів суб єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин При цьому митно тарифні норми відіграють важливу роль у системі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Це пов язано з тими функціями які виконують митно тарифні регулятори при обслуговуванні міжнародних економічних відносин Протягом останніх років відбулися значні прогресивні зрушення в удосконаленні національної митної політики В ній є такі здобутки 1 Поліпшення взаємодії митних органів із суб єктами господарювання що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність Цей захід спрямовано на забезпечення лібералізації сфери зовнішньої торгівлі й водночас подолання тіньових механізмів ввезення в Україну товарів і створення надійних бар єрів для надходження на споживчий ринок продукції без сплати визначених чинним законодавством податків і зборів Завдяки такій взаємодії підписано 8 меморандумів та 5 протоколів про співпрацю між Державною митною службою України ДМСУ та суб єктами зовнішньоекономічної діяльності забезпечено зростання додаткових надходжень до державного бюджету України в результаті коригування митної вартості товарів 2 Активізація роботи з приведення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до світових стандартів із метою посилення протидії незаконному переміщенню товарів що містять об єкти права інтелектуальної власності 3 Налагодження ефективної взаємодії з митними службами суміжних держав та найбільших торговельних партнерів України з метою виявлення корупційних тіньових схем у зовнішньоекономічній діяльності й організованих угруповань що здійснюють злочинну діяльність у зовнішньоекономічній сфері та займаються легалізацією відмиванням кримінальних коштів 4 Досягнення певного прогресу в розвитку системи електронного декларування товарів що сприяє прискоренню й спрощенню процедур здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів 5 Вживання низки заходів щодо нормативного забезпечення недопущення ввезення в Україну харчових продуктів незадовільної якості зокрема м ясопродуктів 1 3 Сучасні процеси світової глобалізації стають вагомими чинниками формування і розвитку економіки України Зокрема потребують вирішення питання пов язані із співпрацею України та СОТ прагненням стати членом ЄС та інтеграцією до інших політико економічних угруповань Домовленості в рамках ГАТТ СОТ існують на багатьох базових засадах і зокрема щодо податкового регулювання зовнішньоторговельних операцій Виходячи з цього слід підкреслити можливість застосування виваженої політики податкового митного регулювання поки не створені умови для конкурентоспроможності національних підприємств Питання митно тарифного регулювання є одними з основних у розвитку зовнішньоекономічних відносин Отже особливої уваги необхідно приділяти вирішенню проблем вдосконалення системи митно тарифного регулювання в Україні Список використаних джерел 1 Електронний ресурс www economy nayka com ua op 1 z 3581 2 Державна фіскальна служба України Електронний ресурс sfs gov ua diyalnist rezalt 91662 html 3 Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність Електронний ресурс zakon5 rada gov ua laws show 959 12 4 Митний кодекс України Електронний ресурс zakon0 rada gov ua laws show 4495 17 5 Чорний В Б Історико правові аспекти розвитку митної справи на поділлі з найдавніших джерел Митна справа 2009 3 57 Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/149-zakharchuk-i-vplyv-mytnoi-polityky-na-rozvytok-zovnishnoekonomichnoi-diialnosti-pidpryiemstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Ільніцька Н., ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (1/1)
  для реалізації завдань та функції які покладені на місцеве самоврядування відповідно до статті 9 міжнародного стандарту де зазначається що органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень 2 Закон України Про місцеве самоврядування в Україні визначає основні принципи місцевого самоврядування їх повноваження та забезпечення місцевих органів влади правом формування й використання місцевих бюджетів на різних рівнях Зрозуміло що для виконання функцій покладених на органи місцевого самоврядування потрібен певний обсяг фінансових ресурсів які в свою чергу формуються за рахунок місцевих податків та зборів Основним надходженням що спрямовується до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб а також податок на майно який формує бюджети сіл селищ міст Потреба у дослідженні зарубіжного досвіду є пошуком найбільш ефективних методів фінансування територіальних громад Загалом для більшості країн істотним є принцип наділення територіальних громад які мають виборні органи управління власними бюджетами У європейських країнах велику частку самостійності у регулюванні фінансами передано на місцевий рівень що дає можливість бути незалежними від центральних органів влади Місцеве самоврядування у Німеччині має такі рівні федеральний земельний місцевий Основою нагромадження капіталу здійснюється за допомогою податкового регулювання У бюджетній системі Німеччини усі рівні об єднані в поняття зведений державний бюджет показники якого використовуються для повторного обрахунку взаємовідносин бюджетів різних рівнів 3 с 224 У Німеччині на рівні земель є уряд і парламент а також Головне фінансове управління яке відповідає за керування відомчими податковими інспекціями Велике податкове навантаження обтяжує боргами місцеві бюджети висока частка боргів припадає саме на громад Тому це одне із погіршень фінансового стану місцевих бюджетів 5 с 181 Система державних фінансів у Сполучених Штатах Америки має три рівні Бюджетною системою на місцевому рівні є графства та муніципалітети Така система розподіляє і лишає єдності організацію державних фінансів Тому на кожному рівні системи складається окремий бюджет та здійснюється податкова політика 5 с 102 Податкове навантаження що формує дохідну частину місцевих бюджетів у США становить 65 надходжень а у Німеччині ця частка становить 45 доходів місцевих бюджетів 4 с 24 Система державних фінансів Великобританії складається з бюджету центрального уряду місцевих бюджетів та позабюджетний фондів Структурними виконавчими органами є територіальні міністерства Велику роль відіграла в 1999 році адміністративна реформа відповідно до якої частина повноважень центрального уряду була передана новоствореним інститутам влади 3 с 126 Ознайомившись з тенденціями становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн можемо сказати що управління місцевими фінансами у них побудовано на англосаксонській моделі яка характеризується високим ступенем самостійності місцевого самоврядування Історичний розвиток фінансів у зарубіжних країнах дає Україні великий досвід для ефективного реформування місцевих бюджетів Література 1 Євдокімова М О Місцеві фінанси навч посібник М О Євдокімова ХНАУ ім В В Докучаєва Х 2014 343 с 2 Європейська хартія про місцеве самоврядування Ратифіковано Законом України від 15 липня 1997 року N 452 97 ВР Офіційний вісник України 1997 р 29 С 8 3 Кириленко О П Фінанси зарубіних країн навчальний посібник Т О Кізима Н Я Кравчук В П Горин та ін за ред О П Кириленко Тернопіль Економічна думка 2013 287с 4 Малярчук

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/148-ilnitska-n-zarubizhnyy-dosvid-orhanizatsiyi-mistsevykh-finansiv (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Клебанович З., ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ (1/1)
  визначають конкурентоспромоність на мікро та мезорівнях були зроблені американським вченим М Порте ром На його думку конкурентоспроможність це актуальна проблема світової економіки Він вважає що не існує загальноприйнятого визначення конкурентоспроможності Для підприємств конкурентоспроможність означала можливість конкурувати на світовому ринку із глобальною стратегією Для багатьох конгресменів конкурентоспроможність означала позитивний зовнішньоторговий баланс Для деяких економістів низькі виробничі затрати на одиницю продукції приведені до обмінного курсу Суперечки навколо конкурентоспроможності не вщухли і тривають донині Він розробив систему факторів які визначають міжнародну конкурентоспроможність Учений приходить до висновку що конкурентна перевага відбиває продуктивність використання ресурсів Цей принцип справедливий як на рівні підприємства так і на рівні національної економіки в цілому Згідно з аргументами Портера фактори які формують конкурентоспроможність країни поділені на чотири групи параметри факторів виробництва параметри попиту на товари і послуги стратегія фірм даної країни їх структура і суперництво характер допоміжних галузей належних країні У цю систему включаються випадкові події і дії уряду які можуть або посилювати або послаблювати конкурентну перевагу країни До факторів виробництва вчений відносить матеріальні й нематеріальні умови необхідні для формування конкурентної переваги у виробничому процесі окремих фірм а також у країні В залежності від конкретних факторів фірма яка функціонує в тій чи іншій галузі національної економіки може отримати сприятливі чи несприятливі умови виробництва для підтримання конкурентної переваги Кожне підприємство розробляє власну конкурентну стратегію для завоювання надійної позиції і вигод від конкурентних переваг Якщо в державі відсутнє конкурентне середовище а стратегія фірм не зорієнтована на діяльність в умовах змагання той не доводиться розраховувати на виникнення конкурентної переваги як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку 6 Положення сформульовані Портером в останніх його роботах передбачають зосередження переваг на факторах виробництва інвестиціях та інноваціях Вони характеризують послідовність економічного зростання в основі якого процес підвищення конкурентоспроможності національної економіки 3 Разом з тим багато аспектів даної наукової проблеми залишається недостатньо розкритими та обґрунтованими Серед вітчизняних і зарубіжних вчених не існує єдиної думки щодо сутності поняття міжнародна конкурентоспроможність країни та його співвідношення з низкою інших взаємопов язаних однопорядкових категорій таких як конкуренція конкурентні переваги конкурентні позиції конкурентний статус Окремі з них навіть стверджують що конкурують на світовій арені не країни а корпорації а в умовах глобалізації конкуренція між державами взагалі зникає що позбавляє сенсу досліджувати конкурентоспромність країн Але навіть за умов посилення тенденції регіоналізації інтеграції та глобалізації у світовій економіці конкурентна боротьба між країнами не тільки не зникає а навпаки загострюється набуваючи нових форм свого прояву 4 Одже як відомо конкурентоспроможність у загальному визначенні це володіння суб єктом певними властивостями які дають йому можливість розвиватись на інноваційній основі та перемагати у конкурентній боротьбі З цього можна зробити висновок що робота на споживача не повинна зводитись до задоволення сьогоднішнього попиту бо споживач не знає який може бути продукт майбутнього і завдання компанії його розробити та запропонувати Тобто основне завдання підприємців формувати майбутні потреби споживачів Досвід економічного розвитку країн лідерів підтверджує що еволюційний процес в економіці здійснюється саме через інновації Вони подібно до потягу тягнуть за собою модернізацію і структурну перебудову всієї економіки Саме інновації виступають у якості основного критерію шляхів розвитку суспільства Втім конкурентоспроможність країни перетворюється на

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/147-klebanovych-z-istorychnyy-aspekt-rozvytku-konkurentnospromozhnosti (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Клим Г., Людський капітал, як основа розвитку конкурентоспроможності країни (1/1)
  умовах становлення економіки знань є одним із головних чинників економічного зростання Він підвищує можливості суспільства у виробництві нових товарів і послуг здатний приносити його власнику протягом певного часу доход Критерієм виміру людського капіталу є інвестування в людину всі види вкладень в неї що сприяють зростанню продуктивності праці та її інтелектуалізації підвищенню персоніфікованих доходів людини Перед кожною країною в процесі переходу до розвинутої економічної системи постає низка соціально економічних проблем пов язаних із розвитком людського капіталу Протягом останніх років науковці здебільшого зверталися до розв язання економічних проблем а соціальний аспект залишався поза їх увагою Проте сьогодні в епоху стрімкого науково технічного прогресу інноваційного інформаційного розвитку вирішальною стає саме роль людського капіталу відтак проблема дослідження та управління ним все актуальнішою Слід зауважити що ні держава в цілому ні окремо взятий регіон чи галузь не зможуть успішно конкурувати на світовому ринку якщо вони не мають конкурентоспроможного людського капіталу Конкуренція своєю чергою відіграє роль своєрідного регулятора співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці перерозподілу працівників зайнятих на підприємствах а також у різних сферах та галузях економіки з метою заміни працівників на кваліфікованіших та здатних приймати інноваційні рішення залежно від специфіки виробництва 6 Стимулювання працівників до самовдосконалення або підвищення кваліфікації у відповідних установах задля поліпшення якості робочої сили Звісно конкуренція на ринку праці має місце не лише серед найманих працівників але і їхніх роботодавців Адже останні шукають працівників необхідних професій із належним рівнем кваліфікації та за прийнятною для роботодавців ціною Отже конкуренція працівника це боротьба за робоче місце на якому він може себе реалізувати застосувати свої знання отримані ним на практиці навички та попередній досвід щоб дістати найвищу винагороду за виконану роботу У такому випадку на ринку праці власне й надають перевагу конкурентоспроможним працівникам Конкурентоспроможність робочої сили на ринку праці це певна здатність конкретного працівника відповідати вимогам працедавців Водночас конкурентоспроможність людського капіталу це здатність працівників задовольняти потреби конкурентного ринку складниками якого є наявність професії рівня кваліфікації спеціальності відповідних освіти віку та статі а також здатності до впровадження інновацій Людський капітал як визначають його більшість західних економістів це наявний запас знань навичок мотивацій і енергії яким володіє особа який може бути використаний протягом визначеного періоду часу з метою виробництва товарів і послуг 7 Конкурентоспроможність людського капіталу визначають якістю та певною вартістю яку встановлює працедавець в залежності від особистих рис та потенціалу працівника При наявності ж надлишкової пропозиції робочої сили її вартість одночасно залежить ще й від потреб та можливостей працедавців що характеризує невідповідність ціни реальній вартості робочої сили 8 У сталих економіках взаємозв язок між якістю та вартістю праці дуже тісний там зазвичай спрацьовує принцип безпосередньої залежності заробітної плати найманого працівника від доходу підприємства Тобто вартісні показники залежать від якісних показників праці кожного працівника та підприємства в цілому а також фонду заробітної плати 6 Резюмуючи наведені вище тлумачення можна дати визначення поняття конкурентоспроможності людського капіталу як сукупності кількісних та якісних характеристик працівника які відповідають вимогам економічних суб єктів та задовольняють їхні потреби у певному кваліфікаційному рівні У перехідних економіках конкурентоспроможність людського капіталу стає основним засобом боротьби на ринку праці а саме отримання робочого місця якомога

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-ukrainy-v-umovakh-ievroinehratsiinykh-protsesiv2016/146-klym-h-liudskyi-kapital-iak-osnova-rozvytku-konkurentospromozhnosti-krainy (2016-04-30)
  Open archived version from archive •