archive-ua.com » UA » C » CHV.UA

Total: 302

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Матеріали конференції :: Тема:Оніщук Л., Роль людського капіталу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства (1/1)
  людського фактора і людського ресурсу проте людський капітал є ширшою економічною категорією 3 В сучасній економічній літературі існує значна кількість визначень поняття людський капітал однак найбільш вдалим з нашої точки зору є визначення ЛК Грішновою О А яке під людським капіталом розуміє сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми людиною певний запас здоров я знань навичок здібностей мотивацій та інших продуктивних якостей який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів заробітків його власника Питання функціонування та використання людського капіталу на підприємствах та в організаціях України розглядають О Коріцький С Дятлов А Добринін М Крітський Т Разумова В Щетинін І Скоблякова Н Шаш О Грішнова В Денесюк І Каленюк П Крайнєв П Чухно та ін Конкурентоспроможність як наявність внутрішніх та зовнішніх факторів які відображають відповідність підприємства вимогам конкурентного середовища та можливість успішної реалізації його продукції послуг значною мірою залежить від рівня розвитку ЛК Конкурентоспроможність підприємства забезпечується умілим використанням організаційно управлінських науково технічних економічних маркетингових і інших засобів ведення ефективної господарської діяльності При цьому відповідну вагу і вплив мають не тільки задіяні ресурси але і створення умов для використання прихованих потенційних можливостей підприємства зокрема його людського капіталу Фактори що визначають конкурентоспроможність підприємства досить багаточисельні та різноманітні Традиційно фактори які визначають конкурентні можливості підприємства поділяють на зовнішні прояви яких мало залежать від підприємства і внутрішні які в основному визначаються керівництвом підприємства Людський капітал підприємства як один з провідних внутрішніх факторів його конкурентоспроможності визначається сукупністю індивідуальних людських капіталів До складу індивідуального людського капіталу можна віднести здоров я сформоване завдяки спадковості особистим надбанням тощо базову загальну та спеціальну освіту комунікативність інтелектуальні якості особи загальні індивідуальні навички та особисті інтуїтивні знання Інвестиції в індивідуальний людський капітал підвищують індивідуальні властивості людини сприяючи розвитку компонентів людського капіталу Відтак до складу людського капіталу підприємства можна віднести капітал здоров я сформований завдяки інвестиціям підприємства капітал освіти практичні навички які є характерними для даного підприємства організації специфічний людський капітал комунікативний капітал в межах підприємства або сформований і підтриманий завдяки підприємству інтелектуальний капітал як сукупність інтелектуальний якостей працівників підприємства чи їх сукупні знання Особливістю людського капіталу є також те що у процесі ви користання він не лише зношується а й збагачується за рахунок надбання людиною професійного досвіду навіть без спеціальних інвестицій Тому зношування людського капіталу при правиль ному його використанні відбувається значно повільніше порів няно з фізичним капіталом Якщо ж у процесі використання людського капіталу постійно здійснюються додаткові інвестиції у безперервну освіту здоров я тощо то його якісні й кількісні ха рактеристики можуть поліпшуватися впродовж майже всього життя людини Людський капітал організації втілює в собі знання які проявляються в матеріальних і нематеріальних формах На підприємстві він підкріплюється системою сертифікатів дипломів патентів які свідчать про отримання знань та навичок Фактичний стан людського капіталу організації може бути формалізований у вигляді об єктів інтелектуальної власності і прав на них а також технологій З метою забезпечення конкурентосроможності підприємства необхідним є постійне відтворення людського капіталу для чого необхідні значні витрати і різні види ресурсів як з боку індивіда сім ї так і

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/126-onishchuk-l-rol-liudskoho-kapitalu-u-zabezpechenni-konkurentospromozhnosti-pidpryiemstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Пастер Ю., Антикризове управління діяльністю підприємства (1/1)
  цілевизначення лежить визначення цілей які мають бути досягненні Функція планування передбачає розроблення стратегії та тактики досягнення встановлених цілей та завдань Функція організація забезпечує практичну реалізацію прийнятих планів з фінансового оздоровлення підприємства та виведення його зі стану кризи Функція мотивація забезпечує використання мотиваційних регуляторів суб єктів антикризового процесу персоналу та власників підприємства яке опинилося в кризовому становищі Функція контроль забезпечує нагляд і перевірку відповідності функціонування підприємства встановленим показникам плану фінансового оздоровлення Також передбачає розроблення стандартів його перебігу у вигляді певної системи кількісних показників що дають змогу перевіряти результативність та ефективність окремих заходів своєчасно вносити зміни до розробленого плану фінансового оздоровлення 5 З єднувальний процес прийняття рішень в антикризовому управлінні забезпечує вибір методів дослідження кризового стану Крім цього забезпечує вибір конкретної тактики фінансового оздоровлення з великої кількості альтернативних варіантів Ці варіанти мають бути розроблені та запропоновані фахівцями з антикризового управління Повинна бути обгрунтованість прийняття або відхилення окремих пропозицій зовнішніх інвесторів стосовно умов їх участі в антикризовому процесі З єднувальний процес комунікація забезпечує процес обміну інформацією між суб єктами антикризового управління керівництвом власниками та персоналом підприємства органами зовнішнього нагляду чи керування антикризовими перетвореннями Для досягнення загальних завдань антикризового управління обмін інформацією повинен бути своєчасним повним адекватним 2 Для більш ефективної антикризової діяльності слід дотримуватись таких правил 4 скорочувати максимально витрати підприємства покращувати якiсть інформації пiдвищувати здатнiсть швидкої реакцiї завдяки передбаченню кризової ситуацiї пiдвищувати якiсть групових рiшень органiзувати обговорення проблем з врахуванням рiзних точок зору здійснювати стратегічне планування формувати бюджет компанії Від антикризового управління діяльністю підприємства буде залежати ефективність економічної політики здатність подолати кризу та збільшити економічний потенціал суб єкта господарювання Для проведення антикризового управління потрібно періодично проводити моніторинг фінансового стану підприємства здійснювати оцінку факторів кризової небезпеки досліджувати основні показники кризового стану формувати цілі та реалізовувати їх у діяльність підприємства 3 Отже антикризове управління діяльністю підприємства відіграє важливу роль для розвитку бізнесу Воно повинно базуватися на базі активного внутрішнього менеджменту бо відсутність механізмів та належних знань у цій галузі призводить до глибоких кризових явищ їх стійкого характеру і взагалі до ліквідації підприємства Тому від антикризового управління діяльністю підпри ємства буде залежати його подальший стан занепад чи зростання Список використаних джерел 1 Антикриове управління підприємством Електронний ресурс Режим доступу library if ua book 60 4198 html 2 Антикризове управління підприємством Функціональний зміст антикризового управління підприємством Електронний ресурс Режим доступу library if ua book 6 670 html 3 Богацька Н М Хитрун Н С Антикризове управління діяльністю підприємтсва Електронний ресурс Режим доступу www rus nauka com 33 DWS 2010 33 DWS 2010 Economics 73886 doc htm 4 Жадько А О Антикризове управління підприємством сутність етапи здійснення та основні антикризові заходи Електронний ресурс Режим доступу intkonf org zhadko ao antikrizove upravlinnya pidpriemstvom sutnist etapi zdiysnennya ta osnovni antikrizovi zahodi 5 Менеджмент Основні складові антикризового управління діяльністю підприємства Електронний ресурс Режим доступу www me gos org ua menedzment 18 3 html Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/125-paster-yu-antykryzove-upravlinnia-diialnistiu-pidpryiemstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Плешко К., Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні (1/1)
  ін Також в статті я хотів описати тему демографії України Демографічні показники це фактор кількісного складу трудових ресурсів Їх основою є реальна чисельність населення Демографічний стан України є одним з найскладніших в Європі З 1993 року Україна вступила в смугу депопуляції яка з часом тільки прискорюється Загальна втрата населення за роки незалежності складає 5 57 млн осіб Для порівняння сумарні втрати населення внаслідок Другої світової війни близько 6 84 млн осіб Однією з причин скорочення чисельності населення залишається висока смертність яка в нашій державі стабільно перевищує народжуваність Додатковим демографічним чинником що обмежує розвиток трудових ресурсів є міграція Протягом 2000 2008 рр за даними Держкомстату України з нашої держави виїхало 6 27 млн осіб З 2014 тенденція до виїзду з України спостерігається в усіх категоріях населення констатуються експерт Одна з причин складна економічна ситуація Складна економічна ситуація в Україні сприяє зростанню кількості бажаючих відправитись на заробітки за кордон За перше півріччя цього року дозволи на роботу в Польщі отримали 183 тисячі українців Це на 10 більше чим за весь 2011 рік Не стало винятком й українське студентство Згідно з останнім дослідженням яке провів Міжнародний інститут освіти культури й зв язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка з тисячі опитаних львівських студентів 83 зізналися що хочуть виїхати задля працевлаштування Найбільш привабливими країнами для виїзду молодь називає США Німеччину та Польщу Передумов для спаду міграційної активності немає Заробітчани це лише одна із категорій потенційних мігрантів Значно більше активізувались особи які шукають притуло в країнах ЄС мотивуючи свої дії війною Приблизно 6 тисяч українських біженців подали свої заяви на отримання притулку в країнах ЄС Список використаних джерел 1 Електронний ресурс Інформація про біженців які подали заяви на отримання притулку в країнах ЄС взята з аналітичного центру CEDOS www cedos org ua 2 Електронний ресурс Дані про кількість мігрантів взяті з Деркомстату України www ukrstat

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/124-pleshko-k-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-trudovykh-resursiv-v-ukraini (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Полоневич Ю., РОЛЬ АУТСОРСИНГУ В УДОСКОНАЛЕННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (1/1)
  дає можливість користуватися рішеннями заснованими на новітніх досягненнях галузі 3 c 12 Можна з упевненістю сказати що аутсорсинг це одна з провідних складових частин системи маркетингу Так як учасники ринкових відносин у сфері аутсорсингу не змінилися а лише додався ще один аутсорсер в управлінні аутсорсингом беруть участь клієнт споживач товар компанія і аутсорсер Продукція фірми тепер проводиться не тільки їй самій але і аутсорсером який обов язково поділяє відповідальність за якість продукції терміни перед клієнтом Отже до основних інструментів важелі впливу розуму відносять договір аутсорсингу ключовий інструмент розуму репутація аутсорсера фінансові важелі система заохочень і штрафів інформація постійний моніторинг аутсорсингу відділ по контролю за аутсорсером реакція споживача продукції компанії на резуль тати аутсорсингу склад короткострокових і довгострокових цілей і завдань компанії Саме на корпоративному рівні замовник послуг аутсорсингу може застосовувати такі інструменти управління аутсорсингом 1 фінансові інструменти стимулювання у вигляді премій або штрафів які передбачені аутсорсинговими 2 юридичні інструменти прописані детально у аутсорсинговому Договорі всі права і обов язки аутсорсера чіткість прописування цілей і завдань по аутсорсингу 3 інформація в режимі on line постійний моніторинг та контроль за роботою аутсорсера передбачачий збір інформації про реакцію замовника про продукції аудит термінів і т д Менеджмент аутсорсингу успішно виконують компанії девелопери які стоять на чолі ієрархії виконання прийнятого проекту формують його з урахуванням практично всіх питань що зустрічаються при його реалізації Компанія девелопер є управлінним ядром яке з допомогою механізму аутсорсингу бере на себе відповідальність за кінцевий результат успішного завершення проекту в результаті залучення сторонніх організацій з багатопрофільним робіт Більшість українських компаній потенційно готові до того щоб дезінтегруватися певною мірою і передати свої непрофільні види діяльності на сторону З непрофільних частина підрозділів стануть профільними оскільки почнуть заробляти гроші частина ж не витримають конкурентної боротьби і можна буде закуповувати ті ж послуги і продукти але кращої якості і за менші гроші Аутсорсинг є сучасною моделлю підприємництва яка забезпечує додаткові конкурентні переваги Головне джерело цих переваг у використанні резервів матеріальних і нематеріальних інших підприємств для досягнення успіху на ринку 6 c 495 Розглядаючи плюси і мінуси маркетингового аутсорсингу можна відзначити що у кожного з підходів створення власної маркетингової структури або залучення сторонньої є свої переваги і недоліки Ухвалення рішення визначається цілою низкою чинників Які переваги дає створення власної маркетингової служби в першу чергу це можливість повного контролю з боку керівника який має можливість спланувати діяльність певного відділу і це буде повністю відповідати його уявленню про те як повинна будуватися і вестися робота звітність також буде максимально зручною і докладною Кадри будуть підбиратися власною службою будуть відповідати вимогам керівника і слідувати корпоративній культурі організації Не менш важливо те що вся інформація купується в процесі маркетингової активності залишиться всередині компанії в повному обсязі незалежно від кадрових перестановок і змін І безумовно керівника не будуть переймати побоювання з приводу того що він ділиться з аутсорсинговою структурою конфіденційною інформацією якій напевно краще б не виходити за межі компанії Але у даного підходу є і відчутні мінуси передусім пов язані з істотними інвестиціями Дійсно створення власної маркетингової структури вимагає значних інвестицій необхідно набрати штат кваліфікованих фахівців забезпечити їх робочими

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/123-polonevych-yu-rol-autsorsynhu-v-udoskonalenni-marketynhovoyi-diyalnosti-pidpryyemstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Придатко А., ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (1/1)
  того наскільки обґрунтованими будуть ці рішення залежатимуть успіх чи невдача організації її процвітання чи занепад Управлінське рішення це результат вибору суб єктом управління способу дій спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації 3 с 73 Виділяють три основні типи управлінських завдань 1 концептуальні стратегічні завдання пов язані з довгостроковим плануванням прогнозуванням 2 пов язані з техніко технологічним аспектом функціонування виробництва створення і впровадження нової техніки технології тощо 3 завдання які виникають унаслідок дії людського фактора кадрові питання соціально психологічний клімат у колективах тощо Поняття рішення у сучасному житті дуже багатозначно Воно розуміється і як процес і як акт вибору і як результат вибору 4 с 93 Основна причина неоднозначного трактування поняття рішення полягає в тому що у це поняття вкладається зміст який відповідає конкретному напрямку досліджень До управлінського рішення висувають ряд вимог до числа яких можна віднести всебічну обґрунтованість рішення своєчасність необхідну повноту змісту повноваження погодженість із прийнятими раніше рішеннями Прийняття управлінського рішення вимагає високого рівня професіоналізму і наявності визначених соціально психологічних якостей особистості чим володіють не всі фахівці що мають професійну освіту а вьсого лише 5 10 з них 4 с 116 Портібно пам ятати що в основі прийняття будь якого рішення лежить проблемна ситуація це ситуація яка потребує втручання управлінця прийняття ним рішення призначеного перевести об єкт управління з проблемного стану в інший який відповідатиме критерію завдання управління Саме тому для прийняття рішень в організації менеджер має володіти відповідними знаннями навичками та мати певний досвід роботи 1 с 209 Під якістю управлінських рішень слід розуміти ступінь його відповідності характеру задач функціонування які дозволяють постійно розвиватися системі управління проектами Фактори які визначають якість і ефективність управлінських рішень можуть класифікуватися за різними ознаками як фактори внутрішньої природи так і зовнішні фактори 2 с 382 Зробивши висновик потрібно зауважити що управлінські рішення повинні спиратися на об єктивні закони і закономірності суспільного розвитку 3 с 87 Вони істотно залежать від множини факторів логіки розробки рішень якості оцінки ситуації структуризації задач і проблем визначеного рівня культури управління тощо При цьому необхідно завжди пам ятати що навіть ретельно продумані рішення можуть виявитися неефективними якщо вони не зможуть передбачити можливих змін у ситуації стані виробничої системи Список використаної літератури 1 Литягіна А А Реальне цільове управління Практика реального користування GOAL технології Текст Навч посіб А А Литягіна К Альпіна Паблішерз 2011 352 с 2 Бушуєв С Д Креативні технології управління проектами та програмами Текст монографія С Д Бушуєв Н С Бушуєва И А Бабаєв В Б Яковенко Е В Гриша С В Дзюба А С Войтенко К Саміт Книга 2013 768 с 3 Клочков А К KPI і мотивація персонала Повний збірник практичних інструментів Текст Навч посіб А К Клочков К Ексмо 2012 160 с 4 Колпаков В Н Теорія і практика прийняття управлінських рішень Текст Навч посібник В Н Колпаков К МАУП 2014 256 с Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/122-prydatko-a-osnovy-teoriyi-pryynyattya-upravlinskykh-rishen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Реха К., ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (1/1)
  Для підвищення прибутковості підприємства доцільно впроваджувати зарубіжний досвід використання фінансових методів його збільшення які включають бюджетний контроль управління грошовими коштами фінансовий аналіз проектів систему контролінгу 1 1 Бюджетний контроль При здійсненні бюджетного контролю слід визначити основні проблеми бюджетні припущення проекти здійснювати координацію бюджетів окремих підрозділів підготувати загальний план продажів планувати витрати підрозділів за методикою бюджетування з нуля планувати капітальні витрати бюджет грошових коштів складати ефективну щомісячну звітність річні фінансові прогнози 2 Управління грошовими коштами передбачає застосування основних елементів збирання дебіторської заборгованості безперервної взаємодії маркетингових збутових виробничих і постачальницьких підрозділів компанії з обмеженням витрат на зберігання запасів і скороченням виробничого циклу управління кредиторською заборгованістю накладними витратами контроль за рухом грошових коштів відносини з банком 3 Фінансовий аналіз проектів який має враховувати стратегію компанії відповідати майбутнім досягнутим цілям забезпечувати баланс між потенційною винагородою і ризиком бути прийнятним для усіх учасників виробничого процесу 4 Запровадження системи контролінгу яка дасть можливість своєчасно оцінити господарські ситуації пов язані з формуванням витрат діяльності виявити негативні причини і вади в роботі внутрішньогосподарські резерви покращення використання ресурсів підприємства забезпечити оперативне маневрування ресурсами і капіталом з метою раціоналізації витрат і максимізації прибутку Основними джерелами збільшення суми прибутку є підвищення конкурентоздатності продукції зниження її собівартості підвищення якості товарної продукції тощо Ільїна С Б і Журба Т С 2 систематизуючи ці джерела пропонують загальні способи збільшення прибутку які можуть застосовуватись для будь якого бізнесу табл 1 Таблиця 1 Способи збільшення прибутку складено на основі 2 Назва способу Умови застосування Скорочення витрат Бізнес неприбутковий конкуренти мають більш високі показники рентабельності витрати на одиницю продукції зростають і закупка деталей здійснюється закордоном Підвищення ціни Прибутковість сегмента низька частка ринку підприємства збільшується і підприємство має більш низькі ціни ніж у конкурентів Зниження ціни Конкуренти підприємства мають більш низькі ціни відбувається втрата частки ринку через ціну ціна є найважливішим критерієм для покупців Зміни в структурі бізнесу Прибутковість напрямів діяльності сильно відрізняється а підприємство має можливість досягти лідерства на визначеному сегменті за умови його концентрації на ньому Запровадження інновацій Підприємство успішне в своїй галузі має можливість використовувати закордонний досвід і копіювати новітні тенденції Проникнення у нові сегменти Підприємство має потужності та резерви і слабке конкурентне середовище Таким чином фінансові методи збільшення прибутку допоможуть уникнути банкрутства та забезпечать постійну платоспроможність в умовах нестабільної економіки Для підвищення прибутковості підприємство має комбінувати різноманітні способи його збільшення поєднуючи їх з ефективним фінансовим менеджментом який має включати бюджетний контроль управління грошовими коштами фінансовий аналіз проектів і систему контролінгу Список використаних джерел 1 Шаховалова Є О Фінансові методи збільшення прибутку Є О Шаховалова Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки 2014 2 2 С 128 133 Електронний ресурс Режим доступу nbuv gov ua j pdf Vchnu ekon 2014 2 2 27 pdf 2 Ільїна С Б Журба Т С Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах Навчальний посібник К Видавничий дім Професіонал 2008 592 с Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама в Україні інтеграція

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/121-rekha-k-shlyakhy-zbilshennya-prybutku-na-osnovi-efektyvnoho-finansovoho-menedzhmentu (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Скалевська Г., Управлінські рішення: особливості та процес прийняття (1/1)
  управлінське рішення це набір заходів направлених на вирішення проблеми що розглядається у формі постанови указу в усній чи письмовій формі О Кузьмін та О Мельник зазначають що управлінське рішення це результат економічної формалізації економічних технологічних соціально психологічних адміністративних методів менеджменту на основі якого керуюча система організації безпосередньо впливає на керовану 1 с 284 У процесі роботи менеджер має приймати управлінські рішення щодо планування організації роботи мотивації працівників яким доручається виконання роботи контролю та координації їхніх дій 2 с 93 Плануючи майбутню діяльність керівники визначають її цілі способи їх реалізації та ресурси необхідні для їх досягнення У ході організації діяльності управлінські рішення спрямовані на розв язання конкретних управлінських завдань які характеризуються невизначеністю а в деяких випадках і суперечливістю умов недостатністю інформації про можливі способи їх вирішення та чітких алгоритмів вирішення необхідністю вирішення в обмежений час У прийнятті рішення є завжди певна альтернатива Існують дві форми прийняття управлінських рішень одноосібна індивідуальна і колективна групова колегіальна які мають певні переваги та недоліки Одноосібне управлінське рішення як правило за своєю природою має суб єктивний характер Колективна робота створює потенційні можливості підвищення якості рішень Управлінські рішення повинні відповідати певним вимогам Л Г Євланов виокремлює наступні вимоги вимоги до управлінських рішень 3 с 137 своєчасність прийняття й реалізації рішення обґрунтованість рішення несуперечливість рішення тобто його погодженість із загальною стратегією організації правомірність що визначається компетенціями керівника Аналіз наукових джерел свідчить про різноманітність поглядів щодо етапів процесу прийняття управлінського рішення Так як зазначає О Кузьмін i Мельник що найоптимальніший варіант процесу вироблення раціональних управлінських рішень охоплює такі етапи 1 с 287 1 виникнення ситуації яка потребує прийняття рішення поява необхідності формалізації методів менеджменту 2 збір та аналіз інформації щодо розроблених методів менеджменту 3 виявлення та оцінювання альтернатив закладених у розроблених методах менеджменту 4 підготовка та оптимізація управлінського рішення яке приймається вибір альтернативи 5 прийняття управлінського рішення узаконення альтернативи 6 реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів У процесі прийняття рішень керівнику необхідно визначити місію організації та розробити концепцію її діяльності усвідомити сутність майбутніх змін обґрунтувати моделі та програми майбутніх змін сформулювати проблеми ідеї нововведень оцінити сили які сприяють та можуть стати на заваді їм При цьому однією із суттєвих проблем залишається вміння менеджера оволодіти прийомами прийняття ефективних рішень рівень психологічної готовності керівника рівень певних знань умінь і навичок для прийняття та реалізації рішень розуміння наукових основ управління організацією тощо Отже управлінське рішення як специфічний вид діяльності людини в процесі управління можна уявити в вигляді послідовності певних етапів Це перш за все розробка варіантів дій вибір варіанту його прийняття затвердження і реалізація Рішення виконують надзвичайно складний комплекс робіт дій етапів який є однією з основних органічних загальних функцій менеджменту Список використаних джерел 1 Кузьмін О Є Основи менеджменту Підручник О Є Кузьмін О Г Мельник К Академвидав 2010 416 с 2 Карамушка Л М Психологічні особливості прийняття управлінських рішень українськими менеджерами результати крос культурних досліджень Л М Карамушка Проблеми загальної та педагогічної психології 2012 4 С 90 95 3 Євланов Л Г Основы теории принятия решений монография Л Г Євланов М Наука 2010 212с Адміністратор заборонив доступ на запис Сторінка

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/120-skalevska-h-upravlinski-rishennia-osoblyvosti-ta-protses-pryiniattia (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Сорокіна А., Навіцкас В., НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ (1/1)
  розуміння своїх відношень з оточуючими людьми спробу розібратися у своєму внутрішньому світі зрозуміти своє призначення Самопізнання неможливе без оцінки себе в порівнянні з іншими людьми Інструментарієм самопізнання є уява інтуїція концентрація споглядання спостереження 2 Самоорганізація організація свого життя і діяльності Процес самоорганізації це раціональне використанні свого часу створення внутрішньої дисципліни Для того щоб стати успішним важливо не нехтувати щоденним плануванням Час це найцінніший ресурс Розвиток самоорганізації необхідно для того що натренувати силу волі стати більш відповідальним і обов язковою людиною 3 Великою проблемою для керівників підприємств є витрата великої частини свого часу на зборах Цікаві результати проведеного в США дослідження про збори Опитані в ході цього дослідження заявили що нарад занадто багато що вони погано організовані затягнуті і що їх ефективності не видно Дослідження показало що кожен менеджер в середньому проводить на нарадах по 10 годин в тиждень а 90 менеджерів оцінюють половину цього часу як втрачену даремно Це означає що у тиждень без необхідності витрачено за 5 годин у рік це становить цілих 250 годин Багато часу менеджер витрачає на розбір кореспонденції та зайвих документів що надходять до нього Проведені дослідження показують що 20 30 свого часу керівник витрачає на перегляд кореспонденції продивляючись у день до 100 документів із котрих лише третина по справжньому потрібні Підраховано що в діловому листуванні обсяг непотрібних відомостей доходить до 15 20 а по всіх каналах із внутрішніх джерел відомостей надходить на 30 а з зовнішніх на 40 Отже самоорганізація необхідна для оволодіння методологією і методикою організації життя і діяльності особистості розвитку здібностей і вмінь шляхом самонавчання самоконтролю самовиховання і т д 3 Самовиховання формування пріоритетних якостей Самовиховання це природний процес адаптації окремо взятої людини до умов життя і вимог які потребує від нього соціальне середовище Шляхом самовиховання людина формує та розвиває потрібні їй для життя і діяльності якості і усуває ті які заважають їй жити і діяти в потрібному напрямі Завдяки самовихованню розширюється сфера розвитку особи З віком та з набуття досвіду із зростанням вихованості робота над собою займає все більше питому вагу в моральному і професійному самовдосконаленні 4 Саморегуляція підтримання внутрішньої рівноваги Особистість менеджера має виключно велике значення для управлінської діяльності адже саме його індивідуально психологічні властивості визначатимуть як будуть вирішені ті завдання які постають перед ним виявить він себе відповідальним самостійним ініціативним працівником зможе вийти із складних і незвичайних ситуацій буде докладати всі зусилля для досягнення успіху зможе організувати інших для спільної роботи Особистісна саморегуляція презентує міру власної активності менеджера забезпечує можливість реалізувати його актуальні й потенційні можливості не лише в організації оточення але і в організації та управлінні власними діями і поведінкою 5 Самоконтроль оцінка і коригування своєї діяльності Самоконтроль поведінки становить особливий аспект вивчення сили волі так як пов язаний з контролем своїх вчинків в різних скрутних ситуаціях зі стримуванням своїх бажань Для того щоб контролювати свої вчинки людина повинна мати певний психічний розвиток володіти здатністю думати про себе як про незалежну самостійну істоту здатним керувати власними діями мати уявлення про моральному поведінці 4 Для того щоб мати можливість контролювати свою діяльність менеджер повинен знати більше того що являють

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/119-sorokina-a-navitskas-v-napryamki-rozvitku-samomenedzhmentu (2016-04-30)
  Open archived version from archive •